Układ pokarmowy

Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego CAR, mającego wpływ na indukcję cytochromu p450s. Ma zastosowania w badaniach hepatotoksyczności, cholestazy i metabolizmu leków.
Do zapytania
Model z nokautem, do badań roli receptorów jądrowych we wpływie substancji kancerogennych, metabolizmu związków ksenobiotycznych i hepatotoksyczności.